เพื่อพัฒนาระบบการสำรองที่นั่ง
KAAN presented by SINGHA CORPORATION
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางบริษัทได้ย้าย pandapass.asia
เป็น ticketme.co นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Please be informed that
KAAN presented by SINGHA CORPORATION
will change the booking system from pandapass.asia
into ticketme.co to resume its operating
for more efficient development.

Go to ticketme.co